Studia Podyplomowe wycena nieruchomości

Studia Podyplomowe Wycena Nieruchomości przygotowują do odbycia praktyki zawodowej, a następnie do uzyskania uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego.

Profesjonalnie i rzetelnie! Od studiów podyplomowych, przez praktykę zawodową, do egzaminu państwowego. Tylko z nami dołączysz do grona profesjonalistów!

Cel Studiów Podyplomowych Wycena Nieruchomości

Studia Podyplomowe Wycena Nieruchomości stanowią solidne przygotowanie do odbycia praktyki zawodowej, a następnie do egzaminu państwowego i uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego.

Podczas Studiów Podyplomowych Wycena Nieruchomości nasi wykładowcy przekazują studentom wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, budownictwa i zagadnień ściśle związanych z wyceną nieruchomości. Przede wszystkim studia te umożliwiają zdobycie umiejętności oraz specjalistycznej wiedzy przygotowującej do odbycia praktyki zawodowej, uzyskania uprawnień i wykonywania atrakcyjnego zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Co więcej, zawód rzeczoznawcy majątkowego możesz łączyć z pracą zawodową. Na rzeczoznawcę majątkowego czekają zlecenia np. z banków, ubezpieczalni, sądów, osób prywatnych i firm, agencji obrotu nieruchomościami czy samorządów.

Wybierając Towarzystwo Oświatowe Profil, masz pewność, że

 • po pierwsze: masz pewność, że trafiłeś w dobre miejsce, ponieważ mamy bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń związanych z gospodarką nieruchomościami (prowadzimy je od 1994 r.),
 • po drugie: część teoretyczna (studia podyplomowe) są prowadzone rzetelnie, na wysokim poziomie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną,
 • po trzecie: nasze Studia Podyplomowe Wycena Nieruchomości łączą wiedzę teoretyczną z praktyczną, dlatego już na studiach sporządzisz pierwszy operat szacunkowy, a co najważniejsze, na praktyce będzie Ci znacznie łatwiej,
 • po czwarte: część praktyczna (praktyka zawodowa) prowadzona jest przez rzeczoznawców majątkowych, przez praktyków, przede wszystkim specjalistów w danej dziedzinie,
 • gwarantujemy Tobie miejsce na praktyce z wyceny nieruchomości,
 • ponadto dużą wagę przykładamy do opinii studentów o naszych usługach oraz wykładowcach i na bieżąco prowadzimy ewaluację szkoleń.

Podsumowując: możemy pochwalić się dużym odsetkiem osób zdających egzamin państwowy!

Uczestnicy Studiów Podyplomowych Wycena Nieruchomości

Studia Podyplomowe Wycena Nieruchomości kierujemy do osób:

 • posiadających wykształcenie wyższe magisterskie, inżynierskie lub licencjackie,
 • chcących uzyskać państwowe uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego,
 • pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami i wyceną nieruchomości,
 • ponadto do wszystkich tych osób, które chcą zdobyć nowy, przyszłościowy i niezależny zawód.

Wykładowcy na Studiach Podyplomowych Wycena Nieruchomości

Nadzór merytoryczny nad Studiami Podyplomowymi Wycena Nieruchomości pełni prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Hopfer.
W skład zespołu dydaktycznego prof. A. Hopfera wchodzą wykładowcy akademiccy, praktycy z wieloletnim doświadczeniem, przede wszystkim rzeczoznawcy majątkowi, prawnicy, ekonomiści, specjaliści wyceny przedsiębiorstw, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości i wielu ekspertów z różnych dziedzin. Co najważniejsze: wszystkie te osoby tworzą najlepszy zespół merytoryczny.

Koszty i terminy

Miasto Cena Termin
rozpoczęcia
Cena
promocyjna
Raty
promocyjne
Promocja
ważna do:
Gdańsk 4500 zł 2024-09-21 4000 zł* x 1100 zł 2024-08-31
Poznań 4500 zł 2024-09-21 4000 zł* 1100 zł 2024-08-31
Warszawa 4500 zł 2024-09-21 4000 zł* 1100 zł 2024-08-31
Wrocław 4500 zł 2024-09-21 4000 zł* 1100 zł 2024-08-31
Online 4500 zł 2024-09-21 4000 zł* 1100 zł 2024-08-31

*) zniżka za jednorazową wpłatę

Inne opłaty i bonifikaty

Opłata egzaminacyjna: 400 zł 

Nr konta:

Santander Bank Polska S.A.  77 1500 1706 1217 0000 1464 0000

Jak prowadzone są zajęcia online na Studiach Podyplomowych z Wyceny Nieruchomości

Zajęcia prowadzone są na żywo przez Internet. Zajęcia online zwiększa możliwość, bycia obecnym na każdych zajęciach. E-learning przede wszystkim zapewnia możliwość komunikowania się z wykładowcą, zadawania pytań i wymiany informacji, bezpośredniej rozmowy internetowej z prowadzącym i pozostałymi uczestnikami zajęć.

Czas trwania

Studia Podyplomowe Wyceny Nieruchomości trwają około 12 miesięcy.

Studia obejmują 286 godz. zajęć w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów specjalistycznych i seminariów dyplomowych. Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym, najczęściej w dwudniowych zjazdach (soboty i niedziele od 8:00-17:00), sporadycznie w piątki od 16:30-20:30. Zjazdy te odbywają się jeden lub dwa razy w miesiącu. Studia obejmują dwa semestry i zjazd egzaminacyjny.

PROGRAM

Studia Podyplomowe Wycena Nieruchomości są organizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 344) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz.U. 2023 poz. 903)

Absolwenci Studiów Podyplomowych Wycena Nieruchomości otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Inżynierii Gospodarki w Słupsku.

I. Podstawy wiedzy z zakresu prawa (80 godz.)

 • Część ogólna prawa cywilnego
 • Podstawy prawa rzeczowego
 • Podstawy prawa zobowiązań
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
 • Źródła informacji o nieruchomościach
 • Systemy geoinformacyjne
 • Gospodarka przestrzenna
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Gospodarka mieszkaniowa
 • Gospodarka gruntami rolnymi, leśnymi i gruntami pod wodami
 • Ochrona danych osobowych
 • Zamówienia publiczne
II. Podstawy wiedzy ekonomicznej (48 godz.)
 • Podstawy ekonomii
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
 • Podstawy matematyki finansowej
 • Elementy finansów i bankowości
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
 • Podstawy statystyki i ekonometrii
 • Elementy rachunkowości

III. Podstawy budownictwa (30 godz.)

 • Uwarunkowania prawne i techniczne funkcjonowania obiektów budowlanych
 • Przegląd technologii w budownictwie
 • Proces inwestycyjny w budownictwie
 • Ocena stanu technicznego budynków
 • Podstawy kosztorysowania

IV. Rzeczoznawstwo majątkowe (122 godz.)

 • System prawny rzeczoznawstwa majątkowego
 • Zasady dobrej praktyki
 • Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości
 • Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny
 • Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
 • Wycena praw rzeczowych, w tym ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązań umownych
 • Wycena nieruchomości zurbanizowanych
 • Wycena nieruchomości rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami
 • Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
 • Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
 • Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
 • Podstawy wyceny przedsiębiorstw
 • Podstawy powszechnej taksacji nieruchomości
 • Rola rzeczoznawcy majątkowego w doradztwie na rynku nieruchomości
 • Koncepcje wyceny nieruchomości na świecie

V. Seminarium dyplomowe i egzamin (10 godz.)

Razem: 290 godz.

Praktyka z wyceny nieruchomości

 • Wszystkim absolwentom zapewniamy możliwość odbycia praktyki zawodowej.
 • Zajęcia na praktyce z wyceny nieruchomości prowadzone są przez wysoce wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną.
 • W trakcie trwania zajęć praktykant prowadzony jest przez dwóch rzeczoznawców majątkowych, w zależności od omawianych zagadnień. Każdy z rzeczoznawców prowadzi tematy ściśle związane ze swoim kierunkiem wykształcenia i specjalizacją.
 • Gwarantujemy kadrę z dużym doświadczeniem zawodowym, dydaktycznym i naukowym.
 • Współpracujemy z Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości w Gdańsku
 • Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego uzyskuje się po złożeniu egzaminu państwowego z wynikiem pozytywnym

Podstawa prawna realizowania praktyki zawodowej to: ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 344) oraz dodatkowo rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2006).

Podsumowując prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na naszej stronie internetowej. Zgłoszenie nie zobowiązuje do uczestnictwa w kursie. Osobom, od których otrzymamy zgłoszenie, będziemy przekazywać dalsze informacje w sprawie studiów.