Studia Podyplomowe wycena nieruchomości

Towarzystwo Oświatowe Profil od 1994 roku zajmuje się szkoleniami, głównie z zakresu gospodarowania nieruchomościami – wycena nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami. Wąska specjalizacja pozwoliła nam przede wszystkim na wypracowanie odpowiednich standardów, które przekładają się na wysoką jakość kształcenia.
Prowadzimy działalność dydaktyczną kompleksowo, od studiów podyplomowych po praktykę.Ponadto dla każdego naszego absolwenta studiów podyplomowych gwarantujemy miejsce na praktyce.
Współpracujemy z wieloma uczelniami w Polsce, których absolwenci darzą nas zaufaniem już od wielu lat. Prowadzimy zajęcia w kilku miejscach w kraju, na przykład: w Gdańsku, Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach i Szczecinie.

DLACZEGO WARTO U NAS STUDIOWAĆ

 • ponieważ mamy bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń związanych z gospodarką nieruchomościami,
 • gdyż mamy najlepszą kadrę dydaktyczną,
 • ponadto dużą wagę przykładamy do Państwa opinii o naszych usługach oraz wykładowcach i na bieżąco prowadzimy ewaluację szkoleń,
 • w rezultacie możemy pochwalić się dużym odsetkiem osób zdających egzamin państwowy,
 • współpracujemy z Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości,
 • nasze studia łączą wiedzę teoretyczną z praktyczną – przede wszystkim przygotowują do samodzielnego wykonywania wycen wszystkich typów nieruchomości i przedsiębiorstw,
 • słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej przygotowane przez wykładowców,
 • dodatkowo oferujemy gotowe miejsca na praktykach zawodowych (inne szkoły proponują jedynie pomoc w organizacjach praktyk),
 • zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze.

KOSZTY I TERMIN

Miasto Cena Termin
rozpoczęcia
Cena promocyjna Raty
promocyjne
Promocja ważna do:
Gdańsk 4000 zł 2022-06-04 3500 zł* 925 zł 2022-05-30
Poznań 4000 zł 2022-06-04 3500 zł* 925 zł 2022-05-30
Warszawa 4000 zł 2022-06-04 3500 zł* 925 zł 2022-05-30
Wrocław 4000 zł 2022-06-04 3500 zł* 925 zł 2022-05-30
Online 4000 zł 2022-06-04 3500 zł* 925 zł 2022-05-30

*) zniżka za jednorazową wpłatę

Jak prowadzone są zajęcia online:

Zajęcia prowadzone są na żywo przez internet. Zajęcia online zwiększa możliwość, bycia obecnym na każdych zajęciach. Główną zaletą webinarium jest to że ma on charakter wykładu, jednak z interakcjami. E-learning przede wszystkim zapewnia możliwość komunikowania się z wykładowcą, zadawania pytań i wymiany informacji, bezpośredniej rozmowy internetowej z prowadzącym i pozostałymi uczestnikami zajęć.

INNE OPŁATY I BONIFIKATY

Opłata egzaminacyjna: 250 zł 

Nr konta:

Santander Bank Polska S.A.  77 1500 1706 1217 0000 1464 0000

CEL STUDIÓW

Podczas Podyplomowych Studiów Wycena Nieruchomości nasi wykładowcy przekazują studentom wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, budownictwa i zagadnień ściśle związanych z wyceną nieruchomości. Przede wszystkim studia te umożliwiają zdobycie umiejętności oraz specjalistycznej wiedzy przygotowującej do odbycia praktyki zawodowej, uzyskania uprawnień i wykonywania atrakcyjnego zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Osoby, które myślą o podjęciu pracy związanej z nieruchomościami, otrzymają na naszych studiach szeroką wiedzę pozwalającą ponadto z łatwością odnaleźć się na rynku nieruchomości.

Dodatkowo zawód rzeczoznawcy majątkowego możesz łączyć z pracą zawodową. Na rzeczoznawcę majątkowego czekają zlecenia na przykład z banków, ubezpieczalni, sądów, osób prywatnych i firm, agencji obrotu nieruchomościami czy samorządów.

Studia są organizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. 1997 nr 115 poz. 741 z późn. zm. oraz rozporządzeniem z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości  Dz. U. z 2014 poz. 826.

Absolwenci Podyplomowych Studiów Wycena Nieruchomości otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Inżynierii Gospodarki w Słupsku. Świadectwo to upoważnia przede wszystkim do uzyskania licencji rzeczoznawcy majątkowego, po zdanym egzaminie państwowym. Praktykę możesz rozpocząć już w trakcie studiów, w rezultacie skracając czas niezbędny na zdobycie uprawnień państwowych.

UCZESTNICY

Podyplomowe Studia Wycena Nieruchomości przede wszystkim kierowane są do:

 • osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie, inżynierskie lub licencjackie,
 • osób chcących uzyskać państwowe uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego,
 • pracowników banków, instytucji samorządowych, ubezpieczalni, doradców inwestycyjnych,
 • zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu wyceny nieruchomości,
 • deweloperów, administratorów budynków i spółdzielni mieszkaniowych,
 • urzędników państwowych i samorządowych,
 • osób, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami i wyceną nieruchomości,
 • wszystkich osób, które chcą zdobyć nowy, przyszłościowy, niezależny i dobrze płatny zawód.

WYKŁADOWCY

Kierownik merytoryczny studiów: prof zw. dr hab. inż Andrzej Hopfer

Przy organizacji naszych szkoleń, współpracujemy z pracownikami naukowymi z wielu uczelni z kraju. Przede wszystkim nie bazujemy na wykładowcach pochodzących tylko z jednej uczelni. Dobierając wykładowców staramy się aby każdy z tematów był prowadzony przez najlepszych specjalistów, w rezultacie nasi studenci zdobywają wiedzę na najwyższym poziomie.
Nadzór merytoryczny nad Podyplomowymi Studiami Wyceny Nieruchomości pełni prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Hopfer. 
W skład zespołu dydaktycznego prof. Hopfera wchodzą wykładowcy akademiccy, praktycy z wieloletnim doświadczeniem, rzeczoznawcy majątkowi, prawnicy, ekonomiści, specjaliści wyceny przedsiębiorstw, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości i wielu ekspertów z różnych dziedzin. Podsumowując tworzymy najlepszy zespół merytoryczny w kraju.

CZAS TRWANIA

Zajęcia odbywają się w sposób umożliwiający pogodzenie Państwa pracę zawodową z nauką.
Studia obejmują 286 godz. zajęć w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów specjalistycznych i seminariów dyplomowych. Dodatkowo zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym, w trzydniowych zjazdach (w piątki od 16:30-20:30, soboty i niedziele od 9:00-17:00). Zjazdy te odbywają się jeden lub dwa razy w miesiącu. Studia obejmują dwa semestry i zjazd egzaminacyjny.

PROGRAM

Podyplomowe Studia Wycena Nieruchomości są organizowane zgodnie z aktualnie obowiązującym minimum programowym (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości Dz. U. z 2014 poz. 826).

I. Podstawy wiedzy z zakresu prawa (84 godz.)

 1. Część ogólna prawa cywilnego
 2. Podstawy prawa rzeczowego.
 3. Podstawy prawa zobowiązań
 4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
 5. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego 
 6. Gospodarka przestrzenna
 7. Źródła informacji o nieruchomościach
 8. Gospodarka nieruchomościami
 9. Źródła informacji o nieruchomościach
 10. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
 11. Gospodarka rolna, leśna i wodna
 12. Ochrona danych osobowych
 13. Zamówienia publiczne

II. Podstawy wiedzy ekonomicznej (48 godz.) 

 • Podstawy ekonomii
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
 • Elementy finansów i bankowości
 • Podstawy matematyki finansowej
 • Podstawy statystyki i ekonometrii
 • Elementy rachunkowości

III. Podstawy wiedzy technicznej (30 godz.)

 • Podstawy budownictwa
 • Przegląd technologii w budownictwie
 • Proces inwestycyjny w budownictwie
 • Eksploatacja nieruchomości
 • Podstawy kosztorysowania

IV. Rzeczoznawstwo majątkowe (114 godz.)

 • Status prawny rzeczoznawcy majątkowego
 • Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
 • Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego
 • Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny
 • Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych
 • Wycena nieruchomości zurbanizowanych
 • Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce

 • Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami
 • Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości
 • Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
 • Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych
 • Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
 • Wycena masowa
 • Dokumentacja procesu wyceny
 • Doradztwo na rynku nieruchomości

V. Seminarium dyplomowe i egzamin (10 godz.)

Ogółem: 286 godz.

Podstawa prawna realizowania praktyki zawodowej to: ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 518) oraz dodatkowo rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami (Dz. U. 2014, poz. 328).

DODATKOWE INFORMACJE

Warunki ukończenia studiów:

 • pozytywna ocena z przeprowadzonego testu
 • przygotowanie pracy dyplomowej oraz operatu szacunkowego
 • obrona pracy i operatu przed komisją egzaminacyjną.

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy, który można wypełnić na naszej stronie internetowej
 • odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • kwestionariusz studenta (przesyłany na adres e-mail studenta)
 • dwa zdjęcia (format legitymacyjny).

Praktyki

Podsumowując prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na naszej stronie internetowej. Zgłoszenie nie zobowiązuje do uczestnictwa w kursie. Osobom, od których otrzymamy zgłoszenie, będziemy przekazywać dalsze informacje w sprawie kursu.