regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń organizowanych przez Towarzystwo Oświatowe „PROFIL”

  1. W szkoleniu może uczestniczyć każdy po wniesieniu opłaty.
  2. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia może otrzymać każdy absolwent.
  3. Liczba godzin zajęć określona jest w harmonogramie.
  4. Koszt szkolenia jest określony w cenniku.
  5. Uczestnicy powinni stawić się na zajęcia w miejscu i terminie określonym przez organizatorów.
  6. Organizator zobowiązuje się powiadomić uczestnika e-mailowo lub telefonicznie o zmianach terminu lub miejsca prowadzenia szklenia.
  7. Uczestnik ma prawo zrezygnować ze szkolenia w dowolnym terminie. W razie rezygnacji w terminie: powyżej 30 dni do momentu rozpoczęcia nie są pobierane opłaty, 30 dni lub mniej do dnia rozpoczęcia szkolenia opłata jest zwracana zgodnie z art. 494 k.c. tj. z potrąceniem kosztów organizacji szkolenia przypadających na uczestnika. Momentem rozpoczęcia szkolenia są pierwsze zajęcia lub spotkanie organizacyjne. Wszystkie zwroty są oddawane po potrąceniu w/w kosztów w ciągu 14 dni od przekazania wymaganych dokumentów.
  8. Nie wniesienie opłaty w terminie przewidzianym w cenniku powoduje wykreślenie z listy uczestników szkolenia po wcześniejszym wyznaczeniu dodatkowego 14 dniowego terminu płatności.
  9. Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od dnia zakończenia szkolenia.
  10. W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania zajęć i zwrotu uczestnikom pieniędzy bez odsetek i odszkodowań.