Księgowość we wspólnotach mieszkaniowych

CEL SZKOLENIA

Poszerzenie i utrwalenie wiedzy z zakresu nieruchomości dla osób pracujących w zawodzie pośrednika, zarządcy czy rzeczoznawcy majątkowego. W szkoleniu może uczestniczyć także każdy, którego dana tematyka interesuje. 

Jeśli chcesz zdobyć nową wiedzę bądź poszerzyć posiadane umiejętności i kwalifikacje zapraszamy na nasze szkolenia

CZAS TRWANIA
Szkolenie, 16 godzin, 2 dni,  zajęcia weekendowe

KOSZTY I TERMINY  

Miasto Cena Termin
rozpoczęcia
Cena
promocyjna
Promocja
ważna do:
e-learning* (webinarium) 599 zł 2024-05-18 499 zł 2024-05-10
Gdańsk 599 zł 2024-05-18 499 zł 2024-05-10
Katowice 599 zł 2024-05-18 499 zł 2024-05-10
Poznań 599 zł 2024-05-18 499 zł 2024-05-10
Szczecin 599 zł 2024-05-18 499 zł 2024-05-10
Warszawa 599 zł 2024-05-18 499 zł 2024-05-10
Wrocław 599 zł 2024-05-18 499 zł 2024-05-10
Zajęcia prowadzone są w formie e-learningu. Wystarczy dostęp do komputera i Internetu, a możesz wziąć udział w kursie w każdym dogodnym dla Ciebie miejscu.

Jak prowadzone są zajęcia online:

Zajęcia prowadzone są na żywo przez internet. Szkolenie online zwiększa możliwość, bycia obecnym na każdych zajęciach. Główną zaletą webinarium jest to że ma on charakter wykładu, jednak z interakcjami. E-learning przede wszystkim zapewnia możliwość komunikowania się z wykładowcą, zadawania pytań i wymiany informacji, bezpośredniej rozmowy internetowej z prowadzącym i pozostałymi uczestnikami szkolenia.

PROGRAM

 • Wprowadzenie do ogólnych zasad rachunkowości i funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych (4 h)

 1. zarządzanie a administrowanie nieruchomościami – umowa o zarządzanie i administrowanie.
 2. koszty zarządu nieruchomością wspólną, zasady partycypowania w kosztach zarządu nieruchomością wspólną , katalog kosztów 
 3. aktywa, pasywa, bilans, przychody, koszty, wynik – rachunek wyników. Sprawozdawczość przepisowa i umowna – akty prawne i umowy podział na nieruchomości podobieństwa i różnice. 
 4. księgowość Wspólnot Mieszkaniowych w praktyce (konto księgowe, dowód księgowy, pojedynczy i podwójny zapis, dekretowanie dokumentów księgowych,
 5. plan kont – rachunek wyników, budżety Wspólnot Mieszkaniowych 
 6. podstawowe operacje finansowo – księgowe  w sprawozdawczości Wspólnot Mieszkaniowych – ćwiczenie 
 7. czytanie dokumentów księgowych – ćwiczenie

 • Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych pełnych i uproszczonych, ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych we Wspólnotach Mieszkaniowych (4 h)

 1. zasady rachunkowości Wspólnot Mieszkaniowych 
 2. budżety Wspólnot Mieszkaniowych 
 3. podstawowe definicje rachunkowości Wspólnot Mieszkaniowych (prowadzenie ewidencji finansowo- księgowej, inwentaryzacja (wycena aktywów i pasywów) we Wspólnocie Mieszkaniowej i Lokalowej, ustalanie i rozliczanie, księgowanie wyniku finansowego we Wspólnocie Mieszkaniowej i Lokalowej, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej uchwałami Wspólnoty, opisywanie i dekretowanie dokumentów, ujęcie techniczne zapisów księgowych , rozrachunki z kontrahentami i właścicielami
 4. Wspólnoty Mieszkaniowe w świetle przepisów prawa podatkowego
 5. ustawa o ochronie danych osobowych a prawo właścicieli do informacji
 6. plan kont, podstawowe księgowania – ćwiczenia 

 • Zasady sporządzania zestawień naliczeń, księgowanie, i korygowanie. Rozliczenia opłat eksploatacyjnych i zaliczek. Naliczenia czynszowe. Sprawozdania finansowe Wspólnot Mieszkaniowych (4 h)

 1. zasady ustalania stawek czynszowych, opłat eksploatacyjnych , zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną i media (plan finansowo – rzeczowy Wspólnoty mieszkaniowej , koszty wspólne i i indywidualne, finansowanie planowanych kosztów, budżetowanie, definicje pożytków, rezerw we Wspólnocie Mieszkaniowej)
 2. obliczanie i księgowanie zaliczek ustalanie zasad rozliczania mediów (regulaminy rozliczeń, księgowanie rozliczeń, sporządzanie korekt, ćwiczenia)
 3. Sprawozdania Wspólnot Mieszkaniowych (sprawozdania finansowe przepisowe: bilans , rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ sprawozdania umowne, rachunek wyników, bilans funduszu remontowego)
 4. plany rzeczowo- finansowe Wspólnot Mieszkaniowych i Lokalowych (wykaz dłużników, wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłatach, budżety i sprawozdania bieżące).

 • Podatki we Wspólnotach Mieszkaniowych (4 h)

 1. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dochód zwolniony i opodatkowany, gospodarka zasobami mieszkaniowymi w świetle pisma Ministra Finansów, pożytki, odsetki od lokat, przychody i koszty uzyskania przychodów).
 2. Ustawa o podatku VAT (przedmiot opodatkowania, warunki zwolnień, obrót, ewidencja obrotu, rozliczenie VAT Wspólnot Mieszkaniowych i Lokalowych, definicja transakcji na nieruchomościach).
 3. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (wynagrodzenie członków zarządu, zwrot poniesionych kosztów, sporządzanie deklaracji podatkowych).
 4. Podatek od nieruchomości i inne lokalne (opłata za środowisko, sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdania do GUS, i banków – ćwiczenia).

Nr konta:
Santander Bank Polska S.A. 77 1500 1706 1217 0000 1464 0000 

Prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na naszej stronie internetowej. Zgłoszenie nie zobowiązuje do uczestnictwa w kursie. Osobom, od których otrzymamy zgłoszenie, będziemy przekazywać dalsze informacje w sprawie kursu.