Studia Podyplomowe Wycena Nieruchomości z praktyką zawodową

Podyplomowe Studia Wycena Nieruchomości z praktyką zawodową przygotowują do uzyskania uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego

Profesjonalnie i rzetelnie! Od Studiów podyplomowych, przez praktykę zawodową, do egzaminu państwowego. Tylko z nami dołączysz do grona profesjonalistów!

Cel Studiów Podyplomowych Wycena Nieruchomości z praktyką

Podyplomowe Studia Wycena Nieruchomości z praktyką zawodową stanowią kompleksowe przygotowanie do egzaminu państwowego i uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego.

Studia podyplomowe umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych przygotowujących do odbycia praktyki zawodowej, uzyskania uprawnień i wykonywania atrakcyjnego zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Wybierając Towarzystwo Oświatowe Profil, masz pewność, że: 

 • część teoretyczna (studia podyplomowe) i część praktyczna (praktyka zawodowa) są prowadzone rzetelnie, na wysokim poziomie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz praktyków, specjalistów w danej dziedzinie
 • praktyka zawodowa stanowi spójną całość ze studiami podyplomowymi

Uczestnicy Studiów Podyplomowych Wycena Nieruchomości z praktyką

Studia Podyplomowe Wycena Nieruchomości kierujemy do:

 • osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie, inżynierskie lub licencjackie
 • wszystkich osób chcących uzyskać państwowe uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego
 • osób, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami i wyceną nieruchomości
 • ponadto do wszystkich tych osób, które chcą zdobyć nowy, przyszłościowy i niezależny zawód

Wykładowcy na Studiach Podyplomowych Wycena Nieruchomości

Nadzór merytoryczny nad Studiami Podyplomowymi Wycena Nieruchomości pełni prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Hopfer

W skład zespołu dydaktycznego prof. A. Hopfera wchodzą wykładowcy akademiccy, praktycy z wieloletnim doświadczeniem, przede wszystkim rzeczoznawcy majątkowi, prawnicy, ekonomiści, specjaliści wyceny przedsiębiorstw, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości i wielu ekspertów z różnych dziedzin, tworzący najlepszy zespół merytoryczny w kraju.

Zajęcia na praktyce z wyceny nieruchomości prowadzone są przez wysoce wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną. W trakcie trwania zajęć praktykant prowadzony jest przez dwóch rzeczoznawców majątkowych, w zależności od omawianych zagadnień. Każdy z rzeczoznawców prowadzi tematy ściśle związane ze swoim kierunkiem wykształcenia i specjalizacją. Gwarantujemy kadrę z dużym doświadczeniem zawodowym, dydaktycznym i naukowym. Współpracujemy z Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości w Gdańsku.

KOSZTY I TERMINY

Miasto

Cena

Termin

rozpoczęcia

Cena

promocyjna

Raty

promocyjne

Promocja

ważna do:

Gdańsk 7500 zł 2024-09-21 6850 zł* 1800 zł 2024-08-31
Poznań 7500 zł 2024-09-21 6850 zł* 1800 zł 2024-08-31
Warszawa 7500 zł 2024-09-21 6850 zł* 1800 zł 2024-08-31
Wrocław 7500 zł 2024-09-21 6850 zł* 1800 zł 2024-08-31
Online 7500 zł 2024-09-21 6850 zł* 1800 zł 2024-08-31

*) zniżka za jednorazową wpłatę

Inne opłaty i bonifikaty

Opłata egzaminacyjna na zakończenie studiów podyplomowych – 400 zł.
Opłata za Dziennik Praktyki zawodowej – 214,66 zł.

Nr konta:

Santander Bank Polska S.A.  77 1500 1706 1217 0000 1464 0000

Jak prowadzone są zajęcia online na Studiach Podyplomowych z Wyceny Nieruchomości?

Zajęcia prowadzimy na żywo przez Internet. Zajęcia online zwiększają możliwość bycia obecnym na każdych zajęciach. Główną zaletą webinarium jest to, że ma on charakter wykładu, jednak z interakcjami. E-learning przede wszystkim zapewnia możliwość komunikowania się z wykładowcą, zadawania pytań i wymiany informacji, bezpośredniej rozmowy internetowej z prowadzącym i pozostałymi uczestnikami zajęć.

Czas trwania

Studia podyplomowe wyceny nieruchomości z praktyką zawodową trwają około 16 miesięcy.

PROGRAM Podyplomowe Studia Wycena Nieruchomości z praktyką

Podyplomowe Studia Wycena Nieruchomości są organizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 344) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz.U. 2023 poz. 903).

Absolwenci Podyplomowych Studiów Wycena Nieruchomości otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Inżynierii Gospodarki w Słupsku. 

I. Podstawy wiedzy z zakresu prawa (80 godz.)

 • Część ogólna prawa cywilnego
 • Podstawy prawa rzeczowego
 • Podstawy prawa zobowiązań
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
 • Źródła informacji o nieruchomościach
 • Systemy geoinformacyjne
 • Gospodarka przestrzenna
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Gospodarka mieszkaniowa
 • Gospodarka gruntami rolnymi, leśnymi i gruntami pod wodami
 • Ochrona danych osobowych
 • Zamówienia publiczne

II. Podstawy wiedzy ekonomicznej (48 godz.)

 • Podstawy ekonomii
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
 • Podstawy matematyki finansowej
 • Elementy finansów i bankowości
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
 • Podstawy statystyki i ekonometrii
 • Elementy rachunkowości

III. Podstawy budownictwa (30 godz.)

 • Uwarunkowania prawne i techniczne funkcjonowania obiektów budowlanych
 • Przegląd technologii w budownictwie
 • Proces inwestycyjny w budownictwie
 • Ocena stanu technicznego budynków
 • Podstawy kosztorysowania

IV. Rzeczoznawstwo majątkowe (122 godz.)

 • System prawny rzeczoznawstwa majątkowego
 • Zasady dobrej praktyki
 • Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości
 • Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny
 • Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
 • Wycena praw rzeczowych, w tym ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązań umownych
 • Wycena nieruchomości zurbanizowanych
 • Wycena nieruchomości rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami
 • Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
 • Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
 • Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
 • Podstawy wyceny przedsiębiorstw
 • Podstawy powszechnej taksacji nieruchomości
 • Rola rzeczoznawcy majątkowego w doradztwie na rynku nieruchomości
 • Koncepcje wyceny nieruchomości na świecie

V. Seminarium dyplomowe i egzamin (10 godz.)

Razem: 290 godz.

Podstawa prawna realizowania praktyki zawodowej to: ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 344) oraz dodatkowo rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2006).

Podstawa prawna realizowania praktyki zawodowej to: ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 344) oraz dodatkowo rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2006).

W ramach praktyki należy wykonać 6 operatów szacunkowych, spośród niżej wymienionych, w których zostanie określona wartość:

 • nieruchomości lokalowej lub nieruchomości jako podmiot spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w podejściu porównawczym, metoda korygowania ceny średniej.
 • nieruchomości zabudowanej w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami.
 • nieruch. przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym.
 • budynku lub budowli, w podejściu kosztowym.
 • nieruch. gruntowej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie lub przejęcie z mocy prawa w związku z realizacją celu publicznego.
 • nieruchomości rolnej lub leśnej.
 • nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej lub opłaty planistycznej.
 • nieruch. obciążonej służebnością w celu ustalenia wynagrodzenia za jej ustanowienie.

Wyboru operatów dokonuje organizator praktyki.

Prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie internetowej. Zgłoszenie nie zobowiązuje do uczestnictwa w studiach. Osobom, od których otrzymamy zgłoszenie, będziemy przekazywać dalsze informacje w sprawie studiów