Studia Podyplomowe Wycena Nieruchomości z praktyką zawodową

Podyplomowe Studia Wycena Nieruchomości z praktyką zawodową przygotowują do uzyskania uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego. 

Profesjonalnie i rzetelnie! Od Studiów podyplomowych, przez praktykę zawodową, do egzaminu państwowego. Tylko z nami dołączysz do grona profesjonalistów!

Cel Studiów Podyplomowych Wycena Nieruchomości

Podyplomowe Studia Wycena Nieruchomości z praktyką zawodową stanowią kompleksowe przygotowanie do egzaminu państwowego i uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego.
Studia podyplomowe umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych przygotowujących do odbycia praktyki zawodowej, uzyskania uprawnień i wykonywania atrakcyjnego zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Wybierając Towarzystwo Oświatowe Profil, masz pewność, że: 

 • część teoretyczna (studia podyplomowe) i część praktyczna (praktyka zawodowa) są prowadzone rzetelnie, na wysokim poziomie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz praktyków, specjalistów w danej dziedzinie;
 • praktyka zawodowa stanowi spójną całość ze studiami podyplomowymi.

Uczestnicy Studiów Podyplomowych Wycena Nieruchomości

Studia Podyplomowe Wycena Nieruchomości kierowane są do:

 • osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie, inżynierskie lub licencjackie,
 • wszystkich osób chcących uzyskać państwowe uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego, 
 • osób, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami i wyceną nieruchomości, 
 • wszystkich tych osób, które chcą zdobyć nowy, przyszłościowy i niezależny zawód. 

Wykładowcy na Studiach Podyplomowych Wycena Nieruchomości

Nadzór merytoryczny nad Studiami Podyplomowymi Wycena Nieruchomości pełni prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Hopfer. 
W skład zespołu dydaktycznego prof. A. Hopfera wchodzą wykładowcy akademiccy, praktycy z wieloletnim doświadczeniem, rzeczoznawcy majątkowi, prawnicy, ekonomiści, specjaliści wyceny przedsiębiorstw, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości i wielu ekspertów z różnych dziedzin, tworzący najlepszy zespół merytoryczny w kraju.

Zajęcia na praktyce z wyceny nieruchomości prowadzone są przez wysoce wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną. W trakcie trwania zajęć praktykant prowadzony jest przez dwóch rzeczoznawców majątkowych, w zależności od omawianych zagadnień. Każdy z rzeczoznawców prowadzi tematy ściśle związane ze swoim kierunkiem wykształcenia i specjalizacją. Gwarantujemy kadrę z dużym doświadczeniem zawodowym, dydaktycznym i naukowym. Współpracujemy z Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości w Gdańsku.

KOSZTY I TERMINY

Miasto

Cena

Termin

rozpoczęcia

Cena

promocyjna

Raty

promocyjne

Promocja

ważna do:

Gdańsk 5990 zł 2022-06-04 5500 zł* 1450 zł 2022-05-30
Poznań 5990 zł 2022-06-04 5500 zł* 1450 zł 2022-05-30
Warszawa 5990 zł 2022-06-04 5500 zł* 1450 zł 2022-05-30
Wrocław 5990 zł 2022-06-04 5500 zł* 1450 zł 2022-05-30
Online 5990 zł 2022-06-04 5500 zł* 1450 zł 2022-05-30

*) zniżka za jednorazową wpłatę

Jak prowadzone są zajęcia online na Studiach Podyplomowych z Wyceny Nieruchomości?

Zajęcia prowadzone są na żywo przez internet. Zajęcia online zwiększają możliwość bycia obecnym na każdych zajęciach. Główną zaletą webinarium jest to że ma on charakter wykładu, jednak z interakcjami. E-learning przede wszystkim zapewnia możliwość komunikowania się z wykładowcą, zadawania pytań i wymiany informacji, bezpośredniej rozmowy internetowej z prowadzącym i pozostałymi uczestnikami zajęć.

INNE OPŁATY I BONIFIKATY

Opłata egzaminacyjna na zakończenie studiów podyplomowych – 250 zł.
Opłata za Dziennik Praktyki zawodowej – 169,88 zł.

Nr konta:

Santander Bank Polska S.A.  77 1500 1706 1217 0000 1464 0000 

CZAS TRWANIA
Studia podyplomowe wyceny nieruchomości z praktyką zawodową trwają 15 miesięcy.

PROGRAM Podyplomowe Studia Wycena Nieruchomości z praktyką

Podyplomowe Studia Wycena Nieruchomości są organizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. 1997 nr 115 poz. 741 z późn. zm. oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości Dz. U. z 2014  poz. 826

Absolwenci Podyplomowych Studiów Wycena Nieruchomości otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Inżynierii Gospodarki w Słupsku

I. Podstawy wiedzy z zakresu prawa (84 godz.)

 • Część ogólna prawa cywilnego
 • Podstawy prawa rzeczowego.
 • Podstawy prawa zobowiązań
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego 
 • Źródła informacji o nieruchomościach
 • Gospodarka przestrzenna
 • Gospodarka nieruchomościami 
 • Gosp. mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
 • Gosp. rolna, leśna i wodna
 • Ochrona danych osobowych
 • Zamówienia publiczne

II. Podstawy wiedzy ekonomicznej (48 godz.) 

 • Podstawy ekonomii
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
 • Elementy finansów i bankowości
 • Podstawy matematyki finansowej
 • Podstawy statystyki i ekonometrii
 • Elementy rachunkowości

III. Podstawy wiedzy technicznej (30 godz.)

 • Podstawy budownictwa
 • Przegląd technologii w budownictwie
 • Proces inwestycyjny w budownictwie
 • Eksploatacja nieruchomości
 • Podstawy kosztorysowania

IV. Rzeczoznawca majątkowy (114 godz.)

 • Status prawny rzeczoznawcy majątkowego
 • Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych
 • Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego
 • Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości
 • Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny
 • Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
 • Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych
 • Wycena nieruchomości zurbanizowanych
 • Wyc. gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami
 • Wyc. nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
 • Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
 • Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
 • Wyc. masowa
 • Dokumentacja procesu wyceny
 • Doradztwo na rynku nieruchomości

V. Seminarium dyplomowe i egzamin (10 godz.)

Razem: 286 godz.

Podstawa prawna realizowania praktyki zawodowej to: ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 518) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami (Dz. U. 2014, poz. 328).

W ramach praktyki należy wykonać 6 operatów szacunkowych, spośród niżej wymienionych, w których zostanie określona wartość:

 • nieruchomości lokalowej lub nieruchomości jako podmiot spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w podejściu porównawczym, metoda korygowania ceny średniej.
 • nieruchomości zabudowanej w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami.
 • nieruch. przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym.
 • budynku lub budowli, w podejściu kosztowym.
 • nieruch. gruntowej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie lub przejęcie z mocy prawa w związku z realizacją celu publicznego.
 • nieruchomości rolnej lub leśnej.
 • nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej lub opłaty planistycznej.
 • nieruch. obciążonej służebnością w celu ustalenia wynagrodzenia za jej ustanowienie.

Wyboru operatów dokonuje organizator praktyki.

Prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na naszej stronie internetowej. Zgłoszenie nie zobowiązuje do uczestnictwa w studiach. Osobom, od których otrzymamy zgłoszenie, będziemy przekazywać dalsze informacje w sprawie studiów.