Studia Podyplomowe wycena nieruchomości z praktyką zawodową

Zawód rzeczoznawcy majątkowego postrzegany jest w społeczeństwie jako prestiżowy. Osoby wykonujące go muszą wykazać się przede wszystkim profesjonalizmem, rzetelną wiedzą i gwarancją, że praca przez nich wykonana jest na najwyższym poziomie. 

Większość transakcji na rynku nieruchomości obecnie odbywa się przy udziale kredytu hipotecznego. Do jego uzyskania potrzebna jest przede wszystkim wycena nieruchomości, która jest przedmiotem transakcji. Dlatego efektem jest tak duże zapotrzebowanie na usługi rzeczoznawców majątkowych. Rzeczoznawca jest potrzebny bankom, bankom hipotecznym, sądom, urzędom skarbowym. Banki muszą mieć pewność, że udzielają kredytów pod zastaw nieruchomości, która rzeczywiście istnieje, posiada odpowiednią wartość i została właściwie wyceniona.

Podsumowując niezależna i profesjonalna grupa ludzi, jakimi są rzeczoznawcy majątkowi jest niezmiernie cennym zawodem na rynku.

Tylko z Nami dołączysz do grona profesjonalistów!

CEL SZKOLENIA:

Kompleksowe przygotowanie do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego.
Studia podyplomowe umożliwiają zdobycie umiejętności oraz specjalistycznej wiedzy przygotowującej do odbycia praktyki zawodowej, uzyskania uprawnień i wykonywania atrakcyjnego zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Wybierając Towarzystwo Oświatowe Profil, masz pewność, że: 

 • część teoretyczna (studia podyplomowe) i część praktyczna (praktyka zawodowa) są prowadzone rzetelnie, na wysokim poziomie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz praktyków, specjalistów w danej dziedzinie;
 • praktyka zawodowa stanowi spójną całość ze studiami podyplomowymi.

UCZESTNICY

Podyplomowe Studia Wycena Nieruchomości kierowane są do:

 • osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie, inżynierskie lub licencjackie,
 • wszystkich osób chcących uzyskać państwowe uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego, 
 • osób, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami i wyceną nieruchomości, 
 • wszystkich tych osób, które chcą zdobyć nowy, przyszłościowy i niezależny zawód. 

WYKŁADOWCY

Nadzór merytoryczny nad Podyplomowymi Studiami Wyceny Nieruchomości pełni prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Hopfer. 
W skład zespołu dydaktycznego prof. Hopfera wchodzą wykładowcy akademiccy, praktycy z wieloletnim doświadczeniem, rzeczoznawcy majątkowi, prawnicy, ekonomiści, specjaliści wyceny przedsiębiorstw, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości i wielu ekspertów z różnych dziedzin, tworzący najlepszy zespół merytoryczny w kraju.

Zajęcia na praktyce z wyceny nieruchomości prowadzone są przez wysoce wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną. W trakcie trwania zajęć praktykant prowadzony jest przez kilku rzeczoznawców majątkowych, w zależności od omawianych zagadnień. Każdy z rzeczoznawców prowadzi tematy ściśle związane ze swoim kierunkiem wykształcenia i specjalizacją. Gwarantujemy kadrę z dużym doświadczeniem zawodowym, dydaktycznym i naukowym. Współpracujemy z Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości w Gdańsku.

KOSZTY I TERMINY

Miasto Cena Termin rozpoczęcia Cena promocyjna Raty prom.
Promocja ważna do:
Gdańsk 5990 zł 2022-01-29 5500 zł* 4×1450 zł 2022-01-20
Poznań 5990 zł 2022-01-29 5500 zł* 4×1450 zł 2022-01-20
Warszawa 5990 zł 2022-01-29 5500 zł* 4×1450 zł 2022-01-20
Wrocław 5990 zł 2022-01-29 5500 zł* 4×1450 zł 2022-01-20
Online 5990 zł 2022-01-29 5500 zł* 4×1450 zł 2022-01-20
*zniżka za jednorazową wpłatę

Jak prowadzone są zajęcia online:

Zajęcia prowadzone są na żywo przez internet. Zajęcia online zwiększa możliwość, bycia obecnym na każdych zajęciach. Główną zaletą webinarium jest to że ma on charakter wykładu, jednak z interakcjami. E-learning przede wszystkim zapewnia możliwość komunikowania się z wykładowcą, zadawania pytań i wymiany informacji, bezpośredniej rozmowy internetowej z prowadzącym i pozostałymi uczestnikami zajęć.

 

INNE OPŁATY I BONIFIKATY

Opłata egzaminacyjna na zakończenie studiów podyplomowych – 250 zł.
Opłata za Dziennik Praktyki zawodowej – 147,54 zł.

Nr konta:

Santander Bank Polska S.A.  77 1500 1706 1217 0000 1464 0000 

CZAS TRWANIA
Studia podyplomowe wyceny nieruchomości z praktyką zawodową trwają 15 miesięcy.

PROGRAM

Podyplomowe Studia Wycena Nieruchomości są organizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. 1997 nr 115 poz. 741 z późn. zm. oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości Dz. U. z 2014  poz. 826

Absolwenci Podyplomowych Studiów Wycena Nieruchomości otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Inżynierii Gospodarki w Słupsku

I. Podstawy wiedzy z zakresu prawa (84 godz.)

 • Część ogólna prawa cywilnego
 • Podstawy prawa rzeczowego.
 • Podstawy prawa zobowiązań
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego 
 • Źródła informacji o nieruchomościach
 • Gospodarka przestrzenna
 • Gospodarka nieruchomościami 
 • Gosp. mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
 • Gosp. rolna, leśna i wodna
 • Ochrona danych osobowych
 • Zamówienia publiczne

II. Podstawy wiedzy ekonomicznej (48 godz.) 

 • Podstawy ekonomii
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
 • Elementy finansów i bankowości
 • Podstawy matematyki finansowej
 • Podstawy statystyki i ekonometrii
 • Elementy rachunkowości

III. Podstawy wiedzy technicznej (30 godz.)

 • Podstawy budownictwa
 • Przegląd technologii w budownictwie
 • Proces inwestycyjny w budownictwie
 • Eksploatacja nieruchomości
 • Podstawy kosztorysowania

IV. Rzeczoznawca majątkowy (114 godz.)

 • Status prawny rzeczoznawcy majątkowego
 • Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych
 • Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego
 • Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości
 • Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny
 • Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
 • Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych
 • Wycena nieruchomości zurbanizowanych
 • Wyc. gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami
 • Wyc. nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
 • Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
 • Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
 • Wyc. masowa
 • Dokumentacja procesu wyceny
 • Doradztwo na rynku nieruchomości

V. Seminarium dyplomowe i egzamin (10 godz.)

Razem: 286 godz.

Podstawa prawna realizowania praktyki zawodowej to: ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 518) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami (Dz. U. 2014, poz. 328).

W ramach praktyki należy wykonać 6 operatów szacunkowych, spośród niżej wymienionych, w których zostanie określona wartość:

 • nieruchomości lokalowej lub nieruchomości jako podmiot spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w podejściu porównawczym, metoda korygowania ceny średniej.
 • nieruchomości zabudowanej w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami.
 • nieruch. przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym.
 • budynku lub budowli, w podejściu kosztowym.
 • nieruch. gruntowej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie lub przejęcie z mocy prawa w związku z realizacją celu publicznego.
 • nieruchomości rolnej lub leśnej.
 • nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej lub opłaty planistycznej.
 • nieruch. obciążonej służebnością w celu ustalenia wynagrodzenia za jej ustanowienie.

Wyboru operatów dokonuje organizator praktyki.

Prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na naszej stronie internetowej. Zgłoszenie nie zobowiązuje do uczestnictwa w studiach. Osobom, od których otrzymamy zgłoszenie, będziemy przekazywać dalsze informacje w sprawie studiów.