Kurs – świadectwa charakterystyki energetycznej budynku 2024

formularz zgłoszenia

Zapraszamy na kurs dla osób chcących sporządzać Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynków według nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, która weszła w życie 28.04.2023 r. (Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. ze zmianami poz. 497, z 2022 r. poz. 2206 ).

Kurs obejmuje wykłady i ćwiczenia (większość czasu zajęć to ćwiczenia).

Absolwenci otrzymają CERTYFIKAT ukończenia kursu

CEL KURSU świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

Przede wszystkim nabycie praktycznej umiejętności sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków (certyfikatów energetycznych) z wykorzystaniem programu komputerowego. W trakcie zajęć kursanci będą pracowali na wersji edukacyjnej programu do wykonywania świadectw.

Kurs kończy się egzaminem testowym oraz złożeniem wniosku o wpis na ministerialną listę osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej budynków (wyłącznie osoby z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera lub z uprawnieniami budowlanymi)

UCZESTNICY KURSU świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

Według przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. ze zmianami poz. 497, z 2022 r. poz. 2206) świadectwo charakterystyki energetycznej budynków sporządza osoba, która:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

  • ponadto nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;

  • dodatkowo ukończyła:

– studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo

– studia wyższe inne niż wymienione w lit. a oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii,

lub

  • posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane.

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków może sporządzać osoba, która jest wpisana do wykazu w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Warunkiem wpisu jest złożenie w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji wniosku, oświadczenia, kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wymaganych studiów wyższych lub posiadania uprawnień budowlanych.

Do udziału w kursie wskazane jest jest posiadanie umiejętności czytania rysunku technicznego w tym projektów budowlanych.

WYKŁADOWCY KURSU świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

W zespole wykładowców pracują specjaliści związani z problematyką poszanowania energii na przykład :

 • Andrzej Oleksiuk,
 • Krzysztof Wołodkiewicz,
 • Teresa Żurek,
 • Tadeusz Żurek,
 • Urszula Pawlak,
 • Marcin Pawlak,
 • Piotr Bogacz

KOSZTY I TERMINY

Miasto Cena Termin
rozpoczęcia
Cena
promocyjna
Promocja
ważna do:
e-learning* (webinarium) 1890 zł 2024-06-21 1790 zł 2024-06-18
Gdańsk 1890 zł 2024-06-21 1790 zł 2024-06-18
Katowice 1890 zł 2024-06-21 1790 zł 2024-06-18
Kraków 1890 zł 2024-06-21 1790 zł 2024-06-18
Poznań 1890 zł 2024-06-21 1790 zł 2024-06-18
Szczecin 1890 zł 2024-06-21 1790 zł 2024-06-18
Warszawa 1890 zł 2024-06-21 1790 zł 2024-06-18
Wrocław 1890 zł 2024-06-21 1790 zł 2024-06-18

Harmonogram zajęć:

21 czerwca 2024 r. (piątek) 17:00 – 20:15
22 czerwca (sobota) 09:00 – 15:45
23 czerwca (niedziela) 09:00 – 15:45

28 czerwca (piątek) 17:00 – 20:15
29 czerwca (sobota) 09:00 – 15:45
30 czerwca (niedziela) 09:00 – 15:45

Najbliższa edycja kursu będzie prowadzona na programie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków ArCADia-TERMOCAD ŚChE.

Zajęcia prowadzone są w formie e-learningu. Wystarczy dostęp do komputera i Internetu, a możesz wziąć udział w kursie w każdym dogodnym dla Ciebie miejscu.

Na zajęciach praktycznych zalecane jest (choć nieobowiązkowe) używanie komputera z dwoma monitorami lub dwóch komputerów: jeden do e-learningu drugi do programu sporządzającego świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

Jak prowadzone są zajęcia online na kursie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków:

Zajęcia prowadzone są na żywo przez Internet. Szkolenie online zwiększa możliwość, bycia obecnym na każdych zajęciach. Główną zaletą webinarium jest to że ma on charakter wykładu, jednak z interakcjami. E-learning przede wszystkim zapewnia możliwość komunikowania się z wykładowcą, zadawania pytań i wymiany informacji, bezpośredniego kontaktu z prowadzącym i pozostałymi uczestnikami szkolenia.

CZAS TRWANIA

Kurs obejmuje 40 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone w trybie weekendowym w sposób nie kolidujący z pracą zawodową.

Zjazdy odbywają się w piątki po południu (4 godz.), soboty (8 godz.) i niedziele (8 godz.) według wcześniej ustalonego harmonogramu (dwa weekendy),
(w przypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez większą grupę – możliwość organizacji zajęć w tygodniu roboczym).

PROGRAM KURSU świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

Kurs: Wykłady i ćwiczenia, kończy test sprawdzający.
Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. ze zmianami poz. 497, z 2022 r. poz. 2206;
Rozporządzenie MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej;
Dyrektywy unijne m.in.: UE 2010/31/UE, 2018/844, 2012/27/UE;
Prawo budowlane, rozporządzenia.

1. Zagadnienia prawne

  • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy,

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (w tym zmiany, które wejdą w życie 28.04.2023r.)

  • ustawa Prawo budowlane,

  • rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej,

  • przepisy dotyczące zakresu i formy projektu budowlanego,

  • przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
    • inne akty wykonawcze do ustawy o charakterystyce energetycznej

2. Ochrona cieplna budynku – ćwiczenia z wykorzystaniem programu do sporządzania świadectw

  • określanie danych do obliczenia wskaźników energetycznych według: cech geometrycznych i wymiarowych oraz występujących mostków cieplnych,

  • określenie cech fizycznych materiałów i wyrobów budowlanych,

  • obliczanie wartości współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych

  • wpływ szczelności przegród

  • przepływ powietrza wentylacyjnego oraz solarne i wewnętrzne zyski ciepła,

3. Systemy ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę – ćwiczenia z wykorzystaniem programu do sporządzania świadectw

  • sprawności elementów systemu grzewczego (wytwarzania, przesyłu, regulacji, wykorzystania),

  • sprawności elementów systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową,

  • zalecenie do świadectwa, w tym możliwość wykorzystania alternatywnych źródeł energii w tym odnawialnych, takich jak pompy ciepła,

  • wpływ sposobu regulacji na zużycie ciepła.

4. Systemy wentylacji i klimatyzacji – ćwiczenia z wykorzystaniem programu do sporządzania świadectw

  • wentylacja grawitacyjna,

  • wentylacja mechaniczna,

  • klimatyzacja: systemy powietrzne i systemy powietrzne z czynnikiem chłodniczym,

  • przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii w instalacjach klimatyzacji i wentylacji (odzysk ciepła, wymienniki gruntowe).

5. Instalacje oświetleniowe w budynku na potrzeby wykonywania świadectw w budynkach użyteczności publicznej – świadectwa dla budynków niemieszkalnych, ćwiczenia z programem

  • systemy oświetlenia i rodzaje źródeł światła,

  • możliwości sterowania systemem oświetleniowym,

  • przedsięwzięcie zmniejszające zużycie energii na oświetlenie.

6. Metodyka obliczeń – ćwiczenia z wykorzystaniem programu do sporządzania świadectw

  • obliczanie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania,

  • obliczenie zapotrzebowania ciepła na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej,

  • obliczenie zapotrzebowania na energię na potrzeby oświetlenia,

  • uwzględnianie energii pomocniczej zużywanej przez urządzenia pomocnicze,

7. Złożenie wniosku o wpis do rejestru:

  • złożenie wniosku o wpis do rejestru osób wykonujących świadectwa charakterystyki energetycznej budynków (tylko osoby spełniające wymogi art. 17 ustawy o ch.e.b.)

Podczas kursu wykonywane będą świadectwa charakterystyki energetycznej budynku jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego, budynku wielorodzinnego i budynku niemieszkalnego (z uwzględnieniem energii zużywanej na oświetlenie)

DODATKOWE INFORMACJE

Prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na naszej stronie internetowej. Jednakże zgłoszenie nie zobowiązuje do uczestnictwa w kursie. Osobom, od których otrzymamy zgłoszenie, będziemy przekazywać dalsze informacje w sprawie kursu. Uprzejmie prośmy w uwagach wpisać posiadane wykształcenie z tytułem naukowym i specjalnością.

Nr konta: Santander Bank Polska S.A.  77 1500 1706 1217 0000 1464 0000 

Formularz zgłoszenia

  Nazwa kursu (wymagane)
  Kurs – świadectwa charakterystyki energetycznej budynku 2024

  Miejsce zajęć (zaznacz 1 opcję lub więcej jeśli bierzesz pod uwagę alternatywne miejsce zajęć)
  e-learningBiałystokBydgoszczGdańskKatowiceKoszalinKrakówŁódźPoznańRzeszówSzczecinToruńWarszawaWrocław

  7