Audytor sporządzający świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (certyfikaty energetyczne)

Zapraszamy na kurs Audytora sporządzającego Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku według ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, która wchodzi w życie 9.03.2015 r. (Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków).

Kurs obejmuje 56 godzin zajęć w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń. Ponadto zajęcia prowadzone są w weekendy. Zaliczenie kursu odbywa się w formie egzaminu końcowego.

CEL SZKOLENIA


Przede wszystkim nabycie praktycznej umiejętności sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków (certyfikatów energetycznych).

UCZESTNICY

Według przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. świadectwo energetyczne sporządza osoba, która przede wszystkim:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • ponadto nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
 • dodatkowo ukończyła:

– studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo

– studia wyższe inne niż wymienione w lit. a oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii,

lub

 • posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Świadectwa może sporządzać osoba, która jest wpisana do wykazu w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków prowadzonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.Dodatkowo warunkiem wpisu jest złożenie w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji wniosku, oświadczenia, kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wymaganych studiów wyższych lub posiadania uprawnień budowlanych.

WYKŁADOWCY


W zespole wykładowców pracują specjaliści związani z problematyką poszanowania energii na przykład :

 • Teresa Żurek,
 • Tadeusz Żurek,
 • Anna Pawlak,
 • Piotr Bogacz

KOSZTY I TERMINY

MiastoCenaTermin
rozpoczęcia
Cena
promocyjna
Promocja
ważna do:
e-learning*(webinarium)1890 zł 2022-04-231790 zł2022-04-10
Gdańsk1890 zł 2022-04-231790 zł 2022-04-10
Katowice1890 zł 2022-04-231790 zł 2022-04-10
Kraków1890 zł 2022-04-231790 zł 2022-04-10
Poznań1890 zł 2022-04-231790 zł 2022-04-10
Szczecin1890 zł 2022-04-231790 zł 2022-04-10
Warszawa1890 zł 2022-04-231790 zł 2022-04-10
Wrocław1890 zł 2022-04-231790 zł 2022-04-10
Zajęcia prowadzone są w formie e-learningu. Wystarczy dostęp do komputera i Internetu, a możesz wziąć udział w kursie w każdym dogodnym dla Ciebie miejscu.

Jak prowadzone są zajęcia online:

Zajęcia prowadzone są na żywo przez internet. Szkolenie online zwiększa możliwość, bycia obecnym na każdych zajęciach. Główną zaletą webinarium jest to że ma on charakter wykładu, jednak z interakcjami. E-learning przede wszystkim zapewnia możliwość komunikowania się z wykładowcą, zadawania pytań i wymiany informacji, bezpośredniej rozmowy internetowej z prowadzącym i pozostałymi uczestnikami szkolenia.

CZAS TRWANIA

Kurs obejmuje 56 godzin dydaktycznych (dodatkowo egzamin wewnętrzny 2 godz. zegarowe). Zajęcia prowadzone w trybie weekendowym w sposób nie kolidujący z pracą zawodową.

Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele według wcześniej ustalonego harmonogramu, w odstępach co 2-3 tygodnie.

PROGRAM


Kurs: Wykłady i ćwiczenia, kończy test sprawdzający.
Podstawy prawne: Dyrektywa 2002/91/WE, prawo budowlane, rozporządzenia

1. Podstawy prawne (wykład – 3 godz.):

 • dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków,
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane,
 • przepisy dotyczące metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej,
 • dodatkowo przepisy dotyczące zakresu i formy projektu budowlanego,
 • przepisy dotyczące audytu energetycznego,
 • przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
2. Ocena stanu ochrony cieplnej budynku (wykład – 4 godz.):
 • określanie danych do obliczenia wskaźników energetycznych według: cech geometrycznych i wymiarowych oraz występujących mostków cieplnych,
 • określenie cech fizycznych materiałów i wyrobów budowlanych,
 • obliczanie wartości współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych według z PN EN ISO 6946
 • ocena szczelności przegród
 • określenie wielkości przepływu powietrza wentylacyjnego oraz solarnych i wewnętrznych zysków ciepła,
 • interpretacja wyników badań przenikania ciepła przez przegrody budowlane metodą termowizji i badań szczelności.
3. Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę (wykład – 6 godz.):
 • ocena stanu i sprawności elementów systemu grzewczego (wytwarzania, przesyłu, regulacji, wykorzystania),
 • ocena stanu i sprawności elementów systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową,
 • ocena możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii: analiza techniczno-ekonomiczna możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych źródeł energii, w tym odnawialnych, takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz zdecentralizowany system zaopatrzenia w energię, a także skojarzonej produkcji energii i ciepła.
4. Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej (wykład – 10 godz.):
 • wentylacja grawitacyjna,
 • wentylacja hybrydowa,
 •  aeracja,
 • wentylacja mechaniczna,
 • klimatyzacja: systemy powietrzne i systemy powietrzne z czynnikiem chłodniczym,
 • przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii w instalacjach klimatyzacji i wentylacji (odzysk ciepła, wymienniki gruntowe),
 • dostosowanie powietrza do potrzeb, efektywność rozdziału powietrza, automatyczna regulacja.
5. Ocena instalacji oświetleniowej w budynku (wykład – 5 godz.):
 • systemy oświetlenia dziennego,
 • możliwości sterowania systemem oświetleniowym,
 • przedsięwzięcie zmniejszające zużycie energii na oświetlenie.
6. Metodyka obliczeń (wykład, ćwiczenia – 7 godz.):
 • obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania według Polskich Norm,
 • obliczenie zapotrzebowania ciepła na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • obliczenie kosztów energii zużywanej na cele ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji,
 • obliczenie zapotrzebowania na energię na potrzeby oświetlenia,
 • programy komputerowe do sporządzania obliczeń.
7. Zagadnienia dodatkowe objęte zakresem programowym egzaminu (załącznik nr 3 do rozporządzenia)(wykład – 2 godz.):
 • ustawa Prawo Energetyczne,
 • przepisy dotyczące efektywności energetycznej (Dyrektywa 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych; Projekt Ustawy o efektywności energetycznej i in.),
 • działania dotyczące redukcji CO2,
 • polityka energetyczna Polski do 2025r.,
 • budynki energooszczędne i budynki pasywne.
8. Metodyka opracowania świadectw (certyfikaty energetyczne) (wykład, ćwiczenia – 10 godz.):
 • świadectwo dla budynków mieszkalnych,
 • świadectwo dla lokali mieszkalnych,
 • świadectwo dla budynków użyteczności publicznej, usługowych, produkcyjnych i gospodarczych,
 • programy komputerowe do sporządzania świadectw.
9. Wykonanie szkoleniowych świadectw dla budynku i lokalu mieszkalnego (ćwiczenia – 9 godz.).

10. Sprawdzian umiejętności (2 godz.):
 • część testowa,
 • część praktyczna.

DODATKOWE INFORMACJE

Prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na naszej stronie internetowej. Jednakże zgłoszenie nie zobowiązuje do uczestnictwa w kursie. Osobom, od których otrzymamy zgłoszenie, będziemy przekazywać dalsze informacje w sprawie kursu.

Nr konta:Santander Bank Polska S.A.  77 1500 1706 1217 0000 1464 0000