Kurs Audytor sporządzający Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (Certyfikaty energetyczne) Powiększ do pełnego rozmiaru

Kurs Audytor sporządzający Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (Certyfikaty energetyczne)

Zapraszamy na kurs Audytora sporządzającego Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku według nowej ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, która wchodzi w życie 9.03.2015 r. (Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków).

Więcej szczegółów

1 890,00 zł

Kurs obejmuje 56 godzin zajęć w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń. Zajęcia prowadzone są w weekendy. Zaliczenie kursu odbywa się w formie egzaminu końcowego.

CEL SZKOLENIA

Nabycie praktycznej umiejętności sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków (certyfikatów energetycznych).

UCZESTNICY

Według przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. świadectwo energetyczne sporządza osoba, która:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
  • ukończyła:

- studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo

- studia wyższe inne niż wymienione w lit. a oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii,

lub

  • posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

 

Świadectwa może sporządzać osoba, która jest wpisana do wykazu w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Warunkiem wpisu jest złożenie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w Departamencie Budownictwa wniosku, oświadczenia, kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wymaganych studiów wyższych lub posiadania uprawnień budowlanych.

WYKŁADOWCY

W zespole wykładowców pracują specjaliści związani z problematyką poszanowania energii m.in.:

  • Teresa Żurek,
  • Tadeusz Żurek,
  • Anna Pawlak,
  • Piotr Bogacz

CZAS TRWANIA

Kurs obejmuje 56 godzin dydaktycznych (dodatkowo egzamin wewnętrzny 4 godz. zegarowe). Zajęcia prowadzone w trybie weekendowym w sposób nie kolidujący z pracą zawodową.
Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, w odstępach co 2-3 tygodnie.


Więcej informacji wraz z formularzem zgłoszenia znajduje się na stronie: http://top.com.pl/kursy/31-kursy/42-audytor-sporzadzajacy-swiadectwa-charakterystyki-energetycznej-budynku-certyfikaty-energetyczne

Zapraszamy !