Uprawnienia ADR

ADR - międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. Została ratyfikowana przez Polskę w 1975 r.

Zgodnie z międzynarodową konwencją ADR transport materiałów niebezpiecznych związany jest z posiadaniem odpowiednich uprawnień. Aby otrzymać stosowne pozwolenia należy ukończyć szkolenie oraz zdać egzamin państwowy.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 191),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 619),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. 2016 poz. 1160).

Szkolenia ADR kierowane są do kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, pracowników dokonujących załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracowników firm spedycyjnych lub transportowych zajmujących się przewozem materiałów niebezpiecznych.

Zaświadczenie ADR otrzymuje osoba, która:

 • ukończyła 21 lat, z wyjątkiem kierowców pojazdów należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy;
 • ukończyła odpowiedni kurs ADR: początkowy, jeżeli ubiega się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy lub doskonalący - jeżeli ubiega się o przedłużenie zaświadczenia ADR;
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs ADR początkowy albo doskonalący.  

CEL SZKOLENIA

Przygotowanie kierowców do bezpiecznej pracy z towarami stanowiącymi poważne zagrożenie zdrowia i życia, zaznajomienie z głównymi rodzajami zagrożeń, działaniami zapobiegawczymi, czynnościami, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku z zachowaniem własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych osób i środowiska.

UCZESTNICY

Na szkolenia zapraszamy kierowców, magazynierów, doradców, logistyków, nadawców, składowników, osoby związane z przewozem.

W kursach mogą uczestniczyć:

 • ADR kurs podstawowy - kierowcy ubiegający się po raz pierwszy o wydanie zaświadczenia ADR, którzy ukończyli 21 lat i posiadają prawo jazdy kategorii B, C lub C+E. Ukończenie kursu i zdanie egzaminu państwowego daje możliwość przewożenia towarów niebezpiecznych wszystkich klas z wyjątkiem materiałów wybuchowych (kl. 1) oraz materiałów promieniotwórczych (kl. 7) przewożonych w sztukach lub luzem w kontenerze. 
 • ADR cysterny - kierowcy, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym kurs podstawowy ADR. Ukończenie kursu i zdanie egzaminu państwowego daje możliwość przewożenia towarów niebezpiecznych wszystkich klas z wyjątkiem materiałów wybuchowych (kl. 1) oraz materiałów promieniotwórczych (kl. 7) przewożonych w cysternie. 
 • ADR Klasa 1 - kierowcy, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym kurs podstawowy ADR. Ukończenie kursu i specjalistycznego i zdanie egzaminu państwowego daje możliwość przewożenia towarów niebezpiecznych kl. 1 materiałów i przedmiotów wybuchowych. 
 • ADR Klasa 7 - kierowcy, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym kurs podstawowy ADR. Ukończenie kursu i zdanie egzaminu państwowego daje możliwość przewożenia towarów niebezpiecznych kl. 7 materiały promieniotwórcze. 
 • Kurs doskonalący (po podstawowym lub specjalistycznym) - odpowiednio kierowcy posiadający wymagane przepisami zaświadczenie ADR, w roku poprzedzającym datę upływu ich ważności.
Lp. Rodzaj kursu Ilość godzin Cena
1. Podstawowy - wszystkie klasy 24 550 zł
2. Początkowy specjalistyczny Cysterny 16 350 zł
Wybuchowe (klasa 1) 8 250 zł
Promieniotwórcze (klasa 7) 8 250 zł
3. Doskonalący - wszystkie klasy 16 450 zł
4. Doskonalący specjalistyczny Cysterny 8 250 zł
Wybuchowe (klasa 1) 5 150 zł
Promieniotwórcze (klasa 7) 5 150 zł

 

Zaświadczenie ADR wydawane jest na okres 5 lat. W celu przedłużenia ważności zaświadczenia ADR kierowca jest zobowiązany, w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności zaświadczenia, ukończyć kurs ADR doskonalący i złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin. Po spełnieniu tych warunków marszałek województwa przedłuża ważność zaświadczenia na okres kolejnych 5 lat od dnia upływu ważności dotychczasowego zaświadczenia, wydając nowe zaświadczenie ADR.

WYKŁADOWCY

Kadra z wieloletnim doświadczeniem, posiadająca uprawnienia do prowadzenia szkoleń.

TERMINY

W Gdańsku rozpoczynamy kurs już dla trzech osób!

Zadzwoń i zapytaj o termin najbliższego szkolenia w Twoim mieście.

Zapraszamy!

INNE OPŁATY I BONIFIKATY

Cena kursu obejmuje koszt egzaminu państwowego.

Opłata za wydanie zaświadczenia ADR wynosi 50 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna za wpis do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 77 1500 1706 1217 0000 1464 0000

TRYB ZAJĘĆ

Szkolenia prowadzone są popołudniami oraz w weekendy w sposób nie kolidujący z pracą zawodową. Harmonogram zajęć ustalany jest indywidualnie.

PROGRAM 

Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas obejmuje tematy: a) wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych, b) główne rodzaje zagrożeń, c) informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów, d) działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń, e) czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej, f) oznakowania oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej, g) obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych, h) przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów, i) zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych, j) środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych, k) informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej, l) informacje na temat realizacji transportu kombinowanego, m) manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie, n) ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń, o) ochrona towarów niebezpiecznych.

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach obejmuje tematy: ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern, zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku, szczególne wymagania dotyczące pojazdów, dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych.

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 obejmuje tematy: specyficzne zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty wybuchowe, w tym pirotechniczne, szczególne wymagania, w tym zakazy, dotyczące pakowania i ładowania razem różnych materiałów i przedmiotów klasy 1.

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 obejmuje tematy: specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym, szczególne wymagania dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych, szczególne środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym.

DODATKOWE INFORMACJE

Egzaminy przeprowadza się w formie testu pisemnego, składającego się z pytań jednokrotnego wyboru z trzema możliwymi odpowiedziami.

Test składa się z:

1) 30 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia podstawowego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas;

2) 18 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach;

3) 15 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1;

4) 15 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

Egzamin uważa się za zdany, jeżeli osoba egzaminowana udzieli poprawnych odpowiedzi na co najmniej 2/3 pytań z każdego zdawanego testu.

Prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na naszej stronie internetowej. Zgłoszenie nie zobowiązuje do uczestnictwa w kursie. Osobom, od których otrzymamy zgłoszenie, będziemy przekazywać dalsze informacje w sprawie kursu.

Imię:*
Nazwisko:*
E-mail:*
Numer telefonu:*
Miejsce zajęć:*
Szkolenie:*
Zaakceptuj:*
Wyraź zgodę:*
Dane do faktury:
Masz uwagi, pytania? Napisz do nas:
Zaznacz pole obok:Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information